حریم شخصی کاربران

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به شرکت می‌باشند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، دانلود، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد. به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت نمایید.